Podnikatelský úvěr

Podnikatelské úvěry

Podnikatelský úvěr poskytujeme všem firmám, případně osobám samostatně výdělečně činným, které splní naše kritéria. Úvěr pro Vaše podnikání může krýt potřeby do rozvoje Vaší společnosti anebo může pomoci s provozním financováním. Firemní klienti za poskytnuté úvěry ručí zástavou nemovitosti.

Zaměstnanci společnosti Bona Fit a.s. mají flexibilní přístup ke všem klientům, kteří nás osloví se svou poptávkou. Díky tomu jsme schopni připravit nabídku i těm, kteří neuspějí u naší konkurence. Pokud řešíte nestandardní finanční situaci, neváhejte nás kontaktovat.

Sjednat úvěr

Proč zrovna od nás?

Každý zákazník je jiný a každý klient má jiné potřeby. Naše
společnost rozumí potřebám svých zákazníků a snaží se vyjít vstříc jejich potřebám.

Uchráníme Vás mnohdy zdlouhavému a unavujícímu jednání s příslušnými státními úřady a vše vyřídíme za Vás.

Nebudeme Vás zbytečně zatěžovat cestováním. Náš obchodní zástupce vše vyřídí v místě Vašeho bydliště.

Naše společnost není zatížena byrokratickým aparátem velkých bank a tak je možné jednat velice pružně a efektivně. Uvolnění prostředků je možné již po podání návrhu na vklad.

Za předčasné splacení úvěru nepožadujeme žádné sankce.
V případě požadavku na změnu splátkového kalendáře jsme
schopni nabídnout řešení za velmi výhodných podmínek.

V našich smlouvách nenajdete žádné skryté poplatky, vše Vám rádi a ochotně vysvětlíme předem. Znění smlouvy Vám předložíme s dostatečným předstihem.

Informace podle ustanovení § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

1) Kontaktní údaje poskytovatele
Bona Fit, a.s.
Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice
tel.: +420 463 035 035
e-mail: info@bona-fit.cz

2) Bona Fit, a.s. Je poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, který společnosti Bona Fit, a.s. Udělila Česká národní banka dle § 9 a násl. Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. Je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jenž je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

3) Vyřizování stížností se provádí na základně Směrnice o vyřizování stížností – postup zde.

4) Spory ze smluv o poskytnutí spotřebitelského úvěru lze řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra.

5) Orgánem dohledu je ve věci spotřebitelských úvěrů ČNB.

6) Společnost Bona Fit, a.s. Po podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru nejprve posoudí úvěruschopnost žadatele na základě doložení nutných dokladů o příjmech a majetku žadatele. V případě poskytování úvěru na bydlení je provedeno ocenění nemovitosti. Následně dojde k rozhodnutí o schválení či odmítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Neprodleně po rozhodnutí je žadatel informován o výsledku, a v případě negativního stanoviska je informován i o důvodech tohoto negativního stanoviska. Za účelem posouzení úvěruschopnosti žadatele požaduje Bona Fit, a.s. Tyto doklady, jež musí být úplné a pravdivé:

7) Bona Fit, a.s. poskytuje radu dle § 85 odst. 1.

8) Bona Fit, a.s. Poskytuje účelově vázané i účelově nevázané spotřebitelské úvěry.

9) Zajištění spotřebitelského úvěru je prováděno výhradně zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby. O formě a rozsahu zajištění se dohodne poskytovatel s žadatelem před uzavřením smlouvy. Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření úvěrové smlouvy v hrubém nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

10) Bona Fit, a.s. Poskytuje úvěry s délkou od 1 měsíce do 20 let.

11) Úroková sazba je pevná standardně v rozemí od 12 do 19 %. Výše úrokové sazby je závislá na vývoji hodnot Fixingu úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit na období 6 měsíců.

12) Úvěr je poskytován pouze v českých korunách.

13) Reprezentativní příklad:
Výše úvěru pro žadatele: 600.000,- Kč
Poplatek: 30.000,- + DPH
Úrok 16 %
Doba trvání: 8 let
Splácení anuitní.
Výše pravidelné splátky: 11.790,- Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 1.168.114,- Kč
Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 531.814,- Kč (poplatek 36.300,- Kč a úroky: 495.514,- Kč)
RPSN: 19,4 %

14) Nejsou požadovány další náklady v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

15) Bona Fit, a.s. Nabízí různé možnosti splácení od anuitního splácení po úhradu úroku i jistiny na konci. Zpravidla se však jedná o pravidelné měsíční splátky.

16) Úvěrovaný je oprávněn úvěr předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má úvěrovaný právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl úvěrovaný povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení poskytnutého úvěru. Úvěrující nepožaduje žádnou náhradu účelně vynaložených nákladů, které úvěrujícímu vznikou v souvislosti s předčasným splacením úvěru (ust. § 117 odst. 2 násl. Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Informace o postupu při podání žádosti o předčasné splacení spotřebitelského úvěru a spotřebitelského úvěru na bydlení dle ust. § 117 odst. 6 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a jejím vyřízení společností Bona Fit, a.s.:

17) Oceňování nemovité věci probíhá v případě úvěru na bydlení prostřednictvím smluvního odhadce a tento odhad je v případě uzavření smlouvy hrazen poskytovatelem úvěru.

18) Bona Fit, a.s. Nepožaduje uzavření žádné smlouvy o doplňkové službě.

19) V důsledku nedodržení podmínek splácení mohou být úvěrovanému vyúčtovány náklady, které má úvěrující s prodlením úvěrovaného dle sazebníku poplatků, dále úvěrující může požadovat úhradu úroků z prodlení a smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Dále může úvěrující úvěr zesplatnit. Zesplatnění je účinné nejdříve 30 dnů po oznámení úvěrovanému. V této lhůtě může úvěrovaný uhradit pohledávky po splatnosti. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200 000,- Kč. V případě, že je úvěr zajištěn nemovitostí, může úvěrující přistoupit k realizaci zástavy. Sazebník poplatků: prodlení s jednotlivou splátkou 7–15 dnů – 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, SMS a e-mail, dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 16–45 dnů – 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, telefonát a e-mail úvěrovanému a dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 45–70 dnů – od 7.000,- Kč do 15.000,- Kč (zahrnuje administrativní úkony a výjezd zaměstnance společnosti, popř. Výjezd pracovníka servisní společnosti, s osobním setkáním s úvěrovaným)

Aktualizováno 31. 7. 2020

Vyřizování stížností

Základní pojmy

Stížností podání se rozumí nesouhlas, které poukazuje na postup poskytovatele;

Důvodnou nebo částečně důvodnou stížností taková stížnost, jejímž prošetřením bylo prokázáno, že poskytovatel, kterého se stížnost týká, použil nesprávný postu

Příjemcem stížnosti je poskytovatel, kterému byla stížnost zaslána nebo předána stěžovatelem, případně sdělena ústně, k jejímu vyřízení

Stěžovatelem je klient – fyzická nebo právnická osoba, jíž se činnost poskytovatele v jednotlivém případě dotýká.

Pravidla vyřizování stížností

Spotřebitel je oprávněn podat stížnost jakýmkoli přiměřeným způsobem – telefonicky,  písemně, prosřednictvím elektronické pošty na adresu společnosti či na další konatktní údaje nebo pracovníkovi společnosti. O přijetí stížnosti je klient informován. Maximální lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní. Ze stížnosti by mělo být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování a z podání nelze stěžovatele ani jiným způsobem identifikovat (e-mailová adresa se považuje za dostačující), považuje se stížnost za anonymní podání.

Vyřizování stížnosti

Stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu. Příjemce stížnosti řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené.Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání. Stěžovatel obdrží písemnou informaci o vyřízení stížnosti.

Opatření k nápravě

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, příjemce stížnosti bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní záznam, současně o nich informuje stěžovatele. Pokud jsou učiněna opatření k nápravě a stěžovatel požaduje, aby byl o nich vyrozuměn, je nezbytné mu vyhovět

Ochrana osobnosti a osobních údajů

Při vyřizování stížnosti se postupuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nakládání s osobními údaji stěžovatelů i dalších osob, kterých se stížnost týká, upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.