Informace podle ustanovení § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

1) Kontaktní údaje poskytovatele
Bona Fit, a.s.
Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice
tel.: +420 463 035 035
e-mail: info@bona-fit.cz

2) Bona Fit, a.s. je poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, který společnosti Bona Fit, a.s. udělila Česká národní banka dle § 9 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jež je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

3) Vyřizování stížností se provádí na základně Směrnice o vyřizování stížností - postup zde.

4) Spory ze smluv o poskytnutí spotřebitelského úvěru lze řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra.

5) Orgánem dohledu je ve věci spotřebitelských úvěrů ČNB.

6) Společnost Bona Fit, a.s. po podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru nejprve posoudí úvěruschopnost žadatele na základě doložení nutných dokladů o příjmech a majetku žadatele. V případě poskytování úvěru na bydlení je provedeno ocenění nemovitosti. Následně dojde k rozhodnutí o schválení či odmítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Neprodleně po rozhodnutí je žadatel informován o výsledku, a v případě negativního stanoviska je informován i o důvodech tohoto negativního stanoviska. Za účelem posouzení úvěruschopnosti žadatele požaduje Bona Fit, a.s. tyto doklady, jež musí být úplné a pravdivé:

- identifikační údaje žadatele

- doklady o příjmech a výdajích žadatele, jimiž jsou: pracovní smlouva, výpis z účtu za 12 měsíců nebo potvrzení od zaměstnavatele o výdělku, daňové přiznání za předchozí dva roky. V případě dalších příjmů doložení těchto dokumentů: důchod - doložený výpisem z účtu či důchodovým výměrem, rodičovský příspěvek – doložený výpisem z účtu, sirotčí důchod – doložený výpisem z účtu a důchodovým výměrem, renta (hasiči, policisté, vojáci, horníci, ...) - doložený  výpisem z účtu či rozhodnutím o rentě, - příspěvek na bydlení vojáků z povolání - doložení rozhodnutím o přidělení příspěvku, výživné – doložené rozhodnutím soudu či schválení dohody, diety – doložené výpisem z účtu či potvrzením zaměstnavatele o vyplacení diet

7) Bona Fit, a.s. poskytuje radu dle § 85 odst. 1.

8) Bona Fit, a.s. poskytuje účelově vázané i účelově nevázané spotřebitelské úvěry.

9) Zajištění spotřebitelského úvěru je prováděno výhradně zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby. O formě a rozsahu zajištění se dohodne poskytovatel s žadatelem před uzavřením smlouvy. Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření úvěrové smlouvy v hrubém nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

10) Bona Fit, a.s. poskytuje úvěry s délkou od 1 měsíce do 20 let.

11) Úroková sazba je pevná standardně v rozemí od 12 do 19 %. Výše úrokové sazby je závislá na vývoji hodnot Fixingu úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit na období 6 měsíců.  

12) Úvěr je poskytován pouze v českých korunách.

 13) Reprezentativní příklad:
Výše úvěru pro žadatele: 600.000,- Kč
Poplatek: 30.000,- + DPH
Úrok 16 %
Doba trvání: 8 let
Splácení anuitní.
Výše pravidelné splátky: 11.790,- Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 1.168.114,- Kč
Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 531.814,- Kč (poplatek 36.300,- Kč a úroky: 495.514,- Kč)
RPSN: 19,4 %

14) Nejsou požadovány další náklady v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

15) Bona Fit, a.s. nabízí různé možnosti splácení od anuitního splácení po úhradu úroku i jistiny na konci. Zpravidla se však jedná o pravidelné měsíční splátky.

16) Úvěrovaný je oprávněn úvěr předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má úvěrovaný právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl úvěrovaný povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení poskytnutého úvěru. Úvěrující nepožaduje žádnou náhradu účelně vynaložených nákladů, které úvěrujícímu vzinkou v souvislosti s předčasným splacením úvěru (ust. § 117 odst. 2 násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

17) Oceňování nemovité věci probíhá v případě úvěru na bydlení prostřednictvím smluvního odhadce a tento odhad je v případě uzavření smlouvy hrazen poskytovatelem úvěru.

18) Bona Fit, a.s. nepožaduje uzavření žádné smlouvy o doplňkové službě.

19) V důsledku nedodržení podmínek splácení mohou být úvěrovanému vyúčtovány náklady, které má úvěrující s prodlením úvěrovaného dle sazebníku poplatků, dále úvěrující může požadovat úhradu úroků z prodlení a smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Dále může úvěrující úvěr zesplatnit. Zesplatnění je účinné nejdříve 30 dnů po oznámení úvěrovanému. V této lhůtě může úvěrovaný uhradit pohledávky po splatnosti. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200 000,- Kč. V případě, že je úvěr zajištěn nemovitostí, může úvěrující přistoupit k realizaci zástavy. Sazebník poplatků: prodlení s jednotlivou splátkou 7–15 dnů - 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, SMS a e-mail, dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 16–45 dnů - 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, telefonát a e-mail úvěrovanému a dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 45–70 dnů - od 7.000,- Kč do 15.000,- Kč (zahrnuje administrativní úkony a výjezd zaměstnance společnosti, popř. výjezd pracovníka servisní společnosti, s osobním setkáním s úvěrovaným)

Aktualizováno 31. 8. 2018