POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti Bona Fit, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Sladkovského 601, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330, do zasedací místnosti v sídle společnosti (Sladkovského 601, 530 02 Pardubice) na den 28. března 2019 (čtvrtek) od 15:00 hodin.

Program jednání valné hromady:

1)      Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání

2)      Změna stanov společnosti

3)      Volba člena představenstva – doplňující volba

4)      Volba člena dozorčí rady – doplňující volba

5)      Schválení roční účetní závěrky za rok 2018

6)      Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2018

7)      Schválení změny v odměňování členů orgánů společnosti a schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti

8)      Různé, diskuze

9)      Zakončení valné hromady

 

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před konáním valné hromady, tj. 13. 3. 2019.

Přílohy k pozvánce:

a)      Návrhy usnesení k bodům programu valné hromady

b)      Výkaz zisku a ztráty, rozvaha v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2018

c)       Zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

d)      Stanoviska dozorčí rady společnosti pro valnou hromadu

 

Obsah pozvánky byl schválen představenstvem společnosti dne 24. 2. 2019 a projednán dozorčí radou společnosti dne 25. 2. 2019.

 

V Pardubicích dne 25. 2. 2019

Aleš Kroutil, předseda představenstva