Informace podle ustanovení § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

1) Kontaktní údaje poskytovatele
Bona Fit, a.s.
Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice
tel.: +420 463 035 035
e-mail: info@bona-fit.cz

2) Bona Fit, a.s. je poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, který společnosti Bona Fit, a.s. udělila Česká národní banka dle § 9 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Společnost Bona Fit, a.s. je vedena v registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru (ustanovení § 53 a násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru) vedeného Českou národní bankou, jež je dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.

3) Vyřizování stížností se provádí na základně Směrnice o vyřizování stížností - postup zde.

4) Spory ze smluv o poskytnutí spotřebitelského úvěru lze řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra.

5) Orgánem dohledu je ve věci spotřebitelských úvěrů ČNB.

6) Společnost Bona Fit, a.s. po podání žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru nejprve posoudí úvěruschopnost žadatele na základě doložení nutných dokladů o příjmech a majetku žadatele. V případě poskytování úvěru na bydlení je provedeno ocenění nemovitosti. Následně dojde k rozhodnutí o schválení či odmítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Neprodleně po rozhodnutí je žadatel informován o výsledku, a v případě negativního stanoviska je informován i o důvodech tohoto negativního stanoviska. Za účelem posouzení úvěruschopnosti žadatele požaduje Bona Fit, a.s. tyto doklady, jež musí být úplné a pravdivé:

- identifikační údaje žadatele

- doklady o příjmech a výdajích žadatele, jimiž jsou: pracovní smlouva, výpis z účtu za 12 měsíců nebo potvrzení od zaměstnavatele o výdělku, daňové přiznání za předchozí dva roky. V případě dalších příjmů doložení těchto dokumentů: důchod - doložený výpisem z účtu či důchodovým výměrem, rodičovský příspěvek – doložený výpisem z účtu, sirotčí důchod – doložený výpisem z účtu a důchodovým výměrem, renta (hasiči, policisté, vojáci, horníci, ...) - doložený  výpisem z účtu či rozhodnutím o rentě, - příspěvek na bydlení vojáků z povolání - doložení rozhodnutím o přidělení příspěvku, výživné – doložené rozhodnutím soudu či schválení dohody, diety – doložené výpisem z účtu či potvrzením zaměstnavatele o vyplacení diet

7) Bona Fit, a.s. poskytuje radu dle § 85 odst. 1.

8) Bona Fit, a.s. poskytuje účelově vázané i účelově nevázané spotřebitelské úvěry.

9) Zajištění spotřebitelského úvěru je prováděno výhradně zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví žadatele nebo ve vlastnictví třetí osoby. O formě a rozsahu zajištění se dohodne poskytovatel s žadatelem před uzavřením smlouvy. Zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být k okamžiku uzavření úvěrové smlouvy v hrubém nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky.

10) Bona Fit, a.s. poskytuje úvěry s délkou od 1 měsíce do 20 let.

11) Úroková sazba je pevná standardně v rozemí od 12 do 19 %. Výše úrokové sazby je závislá na vývoji hodnot Fixingu úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit na období 6 měsíců.  

12) Úvěr je poskytován pouze v českých korunách.

 13) Reprezentativní příklad:
Výše úvěru pro žadatele: 600.000,- Kč
Poplatek: 30.000,- + DPH
Úrok 16 %
Doba trvání: 8 let
Splácení anuitní.
Výše pravidelné splátky: 11.790,- Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 1.168.114,- Kč
Celkové náklady spotřebitelského úvěru: 531.814,- Kč (poplatek 36.300,- Kč a úroky: 495.514,- Kč)
RPSN: 19,4 %

14) Nejsou požadovány další náklady v souvislosti s úvěrovou smlouvou.

15) Bona Fit, a.s. nabízí různé možnosti splácení od anuitního splácení po úhradu úroku i jistiny na konci. Zpravidla se však jedná o pravidelné měsíční splátky.

16) Úvěrovaný je oprávněn úvěr předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má úvěrovaný právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl úvěrovaný povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení poskytnutého úvěru. Úvěrující nepožaduje žádnou náhradu účelně vynaložených nákladů, které úvěrujícímu vznikou v souvislosti s předčasným splacením úvěru (ust. § 117 odst. 2 násl. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

Informace o postupu při podání žádosti o předčasné splacení spotřebitelského úvěru a spotřebitelského úvěru na bydlení dle ust. § 117 odst. 6 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a jejím vyřízení společností Bona Fit, a.s.:

a) Klient Bona Fit, a.s. se může obrátit s žádostí o předčasné splacení svého úvěru na společnost Bona Fit, a.s. těmito způsoby:
- písemně - dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti Bona Fit, a.s., Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice
- prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy klienta, kterou klient uvedl pro styk se společností Bona Fit, a.s. na e-mailovou adresu kancelar@bona-fit.cz nebo na adresu sparavuveru@bona-fit.cz
- prostřednictvím datové zprávy doručené společnosti do její datové schránky - ID schránky: idtmx59
- telefonicky z telefonního čísla klienta, které klient uvedl pro komunikaci se společností Bona Fit, a.s. na tel. číslo: +420 730 892 061
- osobně na pobočce společnosti na adrese Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice

volnou formou (společnost Bona Fit, a.s. nepožaduje vyplnění žádného formuláře), kterou sdělí svůj záměr předčasně splatit úvěr.

b) Žádost musí obsahovat základní identifikační údaje klienta, identifikaci úvěrové smlouvy, vyjádření úmyslu předčasně splatit úvěr a datum, ke kterému chce klient předčasně splatit úvěr. Nepovinnou součástí žádostí je sdělení, jakým způsobem bude závazek klienta předčasně splacen, např. refinancováním u jiného poskytovatele úvěru, vlastními prostředky apod.

c) Společnost Bona Fit, a.s. obratem, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů, klientovi potvrdí přijetí žádosti, a to na e-mailovou adresu klienta, kterou klient určil pro komunikaci se společností, není-li, pak SMS zprávou na telefonní číslo, které klient uvedl pro komunikaci se společností Bona Fit, a.s.

d) Společnost Bona Fit, a.s. nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od přijetí žádosti klienta o vyčíslení dlužné částky zašle klientovi vyčíslení jeho závazků, které chce klient předčasně splatit s uvedením dlužné částky, kterou bude muset klient v případě předčasného splacení zaplatit, s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, vč. případných neuhrazených smluvních sankcí a zákonného úroku z prodlení, pokud byl klient v době žádosti o předčasné splacení úvěru v prodlení; údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele (společnost Bona Fit, a.s. v souladu s informacemi výše nepožaduje, žádnou náhradu nákladů spojených s předčasným splacením klienta); informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace o tom, za jakých podmínek nesmí věřitel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení podle ustanovení § 117 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Vyčíslení je vystaveno zaměstnancem společnosti odpovědným za správu úvěru a má listinnou formu, která je klientovi doručena písemně na jeho doručovací adresu, případně dle požadavku klienta v elektronické podobě ve formátu .pdf na e-mailovou adresu uvedenou klientem pro komunikaci se společností.

e) Bude-li klient požadovat v souvislosti s předčasným splacením svého úvěru po společnosti další dokumenty, např. vystavení souhlasů se zatížením či zcizením apod. může společnost Bona Fit, a.s. za vystavení těchto dokumentů požadovat úhradu administrativního poplatku dle sazebníku společnosti.

17) Oceňování nemovité věci probíhá v případě úvěru na bydlení prostřednictvím smluvního odhadce a tento odhad je v případě uzavření smlouvy hrazen poskytovatelem úvěru.

18) Bona Fit, a.s. nepožaduje uzavření žádné smlouvy o doplňkové službě.

19) V důsledku nedodržení podmínek splácení mohou být úvěrovanému vyúčtovány náklady, které má úvěrující s prodlením úvěrovaného dle sazebníku poplatků, dále úvěrující může požadovat úhradu úroků z prodlení a smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Dále může úvěrující úvěr zesplatnit. Zesplatnění je účinné nejdříve 30 dnů po oznámení úvěrovanému. V této lhůtě může úvěrovaný uhradit pohledávky po splatnosti. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny, maximálně však 200 000,- Kč. V případě, že je úvěr zajištěn nemovitostí, může úvěrující přistoupit k realizaci zástavy. Sazebník poplatků: prodlení s jednotlivou splátkou 7–15 dnů - 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, SMS a e-mail, dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 16–45 dnů - 300,- Kč (zahrnuje administrativní úkony, telefonát a e-mail úvěrovanému a dopis s výzvou k úhradě),  prodlení s jednotlivou splátkou 45–70 dnů - od 7.000,- Kč do 15.000,- Kč (zahrnuje administrativní úkony a výjezd zaměstnance společnosti, popř. výjezd pracovníka servisní společnosti, s osobním setkáním s úvěrovaným)

Aktualizováno 31. 7. 2020