Odložení termínu konání valné hromady společnosti

Předseda představenstva tímto na základě rozhodnutí představenstva společnosti Bona Fit, a.s. ze dne 16. 3. 2020 oznamuje všem akcionářům společnosti, že vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na území České republiky se termín valné hromady společnosti ruší. Valná hromada bude svolána v náhradním termínu, který bude určen v závislosti na vývoji situace. Děkujeme za pochopení.
S pozdravem a přáním pevného zdraví

Aleš Kroutil
předseda představenstva

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti Bona Fit, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Bona Fit, a.s., se sídlem Bělobranské náměstí 5, 530 02 Pardubice, IČ: 033 05 163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3330, do zasedací místnosti v přízemí budovy na adrese Sladkovského 601, 530 02 Pardubice na den 31. března 2020 (úterý) od 15:00 hodin.

Program jednání valné hromady:

1)      Zahájení, schválení způsobu hlasování, schválení orgánů valné hromady a programu jednání

2)      Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

3)      Schválení návrhu rozdělení zisku společnosti za rok 2019

4)      Různé, diskuze

5)      Zakončení valné hromady

 

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. den před konáním valné hromady, tj. 16. 3. 2020.

Přílohy k pozvánce:

a)      Návrhy usnesení k bodům programu valné hromady

b)      Výkaz zisku a ztráty, rozvaha v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2019

c)       Zpráva o vztazích dle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

d)      Stanoviska dozorčí rady společnosti pro valnou hromadu

 

Obsah pozvánky byl schválen představenstvem společnosti dne 26. 2. 2020 a projednán dozorčí radou společnosti dne 26. 2. 2020.

 

V Pardubicích dne 27. 2. 2020

Aleš Kroutil, předseda představenstva